Zintegrowane Metody Fizjoterapii

Cel kształcenia:
Celem ogólnym kursu jest zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień dotyczących diagnostyki i terapii
schorzeń kręgosłupowych i odkręgosłupowych u pacjentów w różnym wieku w tym osób starszych, oraz
nabycie przez fizjoterapeutów umiejętności screeningu medycznego wg najnowszej wiedzy z EBM.

Zakres wiedzy nabywanej podczas kursu:
1. Fizjologia w układzie kostnym wynikająca z wieku;
2. Urazy i schorzenia kręgosłupa u osób w wieku podeszłym i możliwości ich leczenia,
3. Terapia schorzeń kręgosłupowych i odkręgosłupowych odpowiednio do schorzeń i wieku pacjenta;
4. Możliwości diagnostyczne – rodzaje i formy badania ortopedycznego osób starszych.
Zakres umiejętności nabywanych podczas kursu:
1. Potrafi wykonać badanie narządu ruchu dla potrzeb fizjoterapii,
2. Potrafi rozpoznać „czerwone flagi”- poważne patologie wymagające dalszej diagnostyki zwłaszcza u
pacjentów w podeszłym wieku,
3. Potrafi wykonać mobilizacje tkanek miękkich oraz stawów w obrębie kręgosłupa odpowiednio do
schorzenia i wieku pacjenta,
4. Potrafi zaprogramować ćwiczenia oraz zadania domowe odpowiednio do schorzenia i wieku pacjenta.

Zakres kompetencji społecznych:
1. Rozumie potrzeby i ograniczenia komunikacyjne osób starszych
2. Rozumie potrzebę dalszego poszerzania wiedzy z zakresu fizjoterapii
3. Rozumie niebezpieczeństwa związane z pierwszym kontaktem / samodzielnym kierowaniem na
fizjoterapię

Czas kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu wynosi 8 godzin
dydaktycznych (8 x 45 min) dziennie. Kurs trwa 6 dni.

Program Kursu:

Część I Kursu –– czas trwania 24 godziny dydaktyczne zajęć (3 dni x 8 godz. dydaktycznych)
1. Zagadnienia dotyczące fizjoterapii odcinka szyjnego kręgosłupa – czas trwania 8 godz. dydaktycznych
1) Biomechanika i anatomia – podstawy
2) Badanie (aktywne i bierne ruchy, ruchy fizjologiczne kręgów, gra stawowa,) z uwzględnieniem screeningu
medycznego (testy specjalne, testy bezpieczeństwa itd.)
3) Ocena kontroli motorycznej
2. Zagadnienia dotyczące fizjoterapii odcinka szyjnego kręgosłupa cz. 2 – czas trwania 8 godz.
dydaktycznych
4) Wybrane mobilizacje miękkie, techniki powięziowe
5) Case study – dyskopatia, zespół korzeniowy
Narzędzia /testy screeningowe na poszczególne układy (kardiologiczny, pulmunologiczny) oraz złamania
3. Zagadnienia dotyczące fizjoterapii odcinka piersiowego kręgosłupa oraz żeber – czas trwania 8 godz.
dydaktycznych
1) Biomechanika i anatomia – podstawy
2) Badanie (aktywne i bierne ruchy, ruchy fizjologiczne kręgów, gra stawowa,) z uwzględnieniem screeningu
medycznego (testy specjalne, testy bezpieczeństwa itd.)
3) Ocena kontroli motorycznej
4) Wybrane mobilizacje miękkie, techniki powięziowe
5) Case study : TOS, T4 syndrom

Część II Kursu – czas trwania 22 godziny dydaktyczne zajęć + 2 godziny egzamin końcowy (2 dni x 8 godz. dyd. +
1 dzień x 6 godz. dyd.)

4. Zagadnienia dotyczące fizjoterapii odcinka lędźwiowego kręgosłupa – czas trwania 8 godz.
dydaktycznych
1) Biomechanika i anatomia – podstawy
2) Badanie (aktywne i bierne ruchy, ruchy fizjologiczne kręgów, gra stawowa,) z uwzględnieniem screeningu
medycznego (testy specjalne, testy bezpieczeństwa itd.)
3) Ocena kontroli motorycznej.
4) Study case: dyskopatia, zespół korzeniowy, stenoza
5. Zagadnienia dotyczące fizjoterapii stawu krzyżowo-biodrowego – czas trwania 8 godz. dydaktycznych
1) Biomechanika i anatomia – podstawy
2) Badanie (aktywne i bierne ruchy, gra stawowa,)
3) Testy specjalne
4) Study case: zablokowanie czynnościowe
6. Powtórzenie omawianych technik fizjoterapii – czas trwania 6 godzin dydaktycznych
7. Egzamin teoretyczny (test) i praktyczny

Walidacja efektów nauczania:
W związku z realizacją programu kursu doskonalącego należy przeprowadzić następującą procedurę
oceniania nabywania wiedzy i umiejętności przez fizjoterapeutów:
1. Na bieżąco w trakcie realizacji poszczególnych tematów – sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i
umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego przez osoby
prowadzące dany temat np. stawiania rozpoznań na podstawie prezentowanego przypadku
klinicznego.
2. Końcowy egzamin teoretyczno-praktyczny:
– przeprowadzony przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, powołaną przez organizatora kursu
doskonalącego;
– czas trwania egzaminu powinien wynosić co najmniej 1 godz. dydaktyczną (45 min);
– warunkiem uzyskania zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu jest zaliczenie egzaminu w co najmniej
70% ;
– egzamin powinien być prowadzony w formie pisemnej – testu składającego się z 10 pytań oraz w
formie praktycznej – obejmującej przeprowadzenie odpowiedniego badania fizjoterapeutycznego,
obejmującego zagadnienia omawiane podczas szkolenia.


icon-cal

Czas trwania

Czas trwania kursu: 2 razy po 3 dni

icon-users

Dla kogo?

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów pracujących w placówkach mających kontrakt z NFZ

icon-users

Cena

0 zł Kurs Finansowany ze środków Unii Europejskiej

 
Terminy kursów:

Grupa 5 Warszawa LISTA REZERWOWA
12 – 14 luty 2018 i 11 – 13 marca 2018

Grupa 6 Białystok LISTA REZERWOWA
23 – 25 Luty i 6 – 8 Kwiecień 2018

Grupa 7 Kraków LISTA REZERWOWA
2 – 4 Marzec i 13 – 15 Kwiecień 2018

Grupa 8 Gdańsk LISTA REZERWOWA
28 – 30 kwiecień i 27 – 29 maj 2018

Grupa 9 Wrocław LISTA REZERWOWA
11 – 13 maj i 25 – 27 czerwiec 2018

Grupa 10 Bydgoszcz LISTA REZERWOWA
20 – 22 Lipiec i 3 – 5 Sierpień 2018

Grupa 11 Warszawa LISTA REZERWOWA
14 – 16 Wrzesień i 15 – 17 Październik 2018

Zapisy:

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy przesłać pocztą podpisane dokumenty przystąpienia do kursu, które otrzymacie Państwo drogą mailową.

Uwaga!
Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie ZMF lub Screening.

Przeprowadzone kursy:

Grupa 1 Kraków
27 – 29 październik 2017 i 17 – 19 listopad 2017

Grupa 2 Rzeszów
10 – 12 listopad 2017 i 15 – 17 grudnia 2017

Grupa 3 Warszawa
14 – 16 listopad 2017 i 10 – 12 grudnia 2017

Grupa 4 Szczecin
28 listopad – 3 grudnia 2017

dokumenty przystąpienia do kursu
 

Zobacz też:

Pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z nami (e-mail: info@ortokursy.pl • telefon: +48 509 464 984).