Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z kursów dostępnych na stronie www.ortokursy.pl, warunki sprzedaży dostępnych w serwisie kursów oraz Politykę Prywatności.


Kursy organizowane są przez dwie firmy:
OrtoKursy sp. z o. o.
Ul Ostrzycka 2/4
04-035 Warszawa

NIP: 5213750839
REGON: 365596470
KRS: 0000640151
oraz
Tomasz Wroński Szkolenia
ul. Maltańska 6 m 15, 02-761 Warszawa
NIP: 5262822183


W kursach mogą uczestniczyć rehabilitanci, fizjoterapeuci i lekarze, a w kursach CRAFTA dodatkowo dentyści i logopedzi.

W wyjątkowych przypadkach w kursach mogą brać udział studenci fizjoterapii.

Żeby wziąć udział w kursie należy wypełnić formularz na stronie internetowej, zaznaczając wybrany przez siebie kurs, grupę oraz datę.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę OrtoKursy Sp. z O. O. oraz Tomasz Wroński Szkolenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Uczestnicy zobowiązani są przesłać na adres e-mail: info@ortokursy.pl kopię swojego dyplomu lub podać numer wykonywania zawodu.


O zapisaniu na listę decyduje wpłata pierwszej części opłaty 500 zł na konto:

98 1140 2004 0000 3302 7655 7771

OrtoKursy sp. z o. o.
Ul Ostrzycka 2/4
04-035 Warszawa

W sytuacji braku wpłaty 500 zł w przeciągu dwóch tygodni od zapisu, osoba jest usuwana z listy uczestników.

Pozostałą część opłaty za kurs należy wpłacać na to samo konto zgodnie z harmonogramem otrzymanym mailowo. Najpóźniej całą kwotę za kurs należy uiścić do miesiąca przed planowanym rozpoczęciem kursu. W przypadku braku wpłaty całej kwoty za kurs w wyznaczonym terminie, uczestnik zostanie usunięty z listy.

Faktury wystawiane są w formie elektronicznej (pdf wysyłany mailem) z datą otrzymanego przelewu na dane podane przy zgłoszeniu na kurs w formularzu. Jeśli uczestnik zaznaczył, że nie potrzebuje faktury wystawiany jest paragon niefiskalny.

Dokumenty do KFS oraz innych urzędów wypełniamy do 5 dni roboczych


W przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby Uczestników organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu kursu lub jego odwołania.

W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot całości kwoty wpłaconej za kurs lub zapis na kolejny dostępny termin.

W przypadku kursów Maitland i CRAFTA uczestnik obowiązuje się wziąć udział we wszystkich tygodniach danego kursu i do uregulowania kolejnych wpłaty w określonych terminach.

Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie w czasie 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu Organizator obowiązuje się do zwrotu dokonanej wpłaty w 100%, w przypadku rezygnacji między 6 a 4 tygodniem przed kursem Organizator zwraca 50% wpłaconej kwoty, w przypadku rezygnacji na 4 tygodnie przed kursem Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.

Na zwrot pobranej kwoty organizator ma 14 dni roboczych.

W przypadku wycofania się Uczestnika przed rozpoczęciem kursu Organizator wyraża zgodę na zastępstwo przez inną osobę, mogącą uczestniczyć w kursie. W takim przypadku pieniądze wpłacone przechodzą na poczet zastępującego, a Organizator nie rości sobie żadnych praw do odszkodowania.

W wyjątkowych sytuacjach życiowych, po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem, dopuszczamy nieobecność na zajęciach i zwolnienie uczestnika od uregulowania opłaty za szkolenie oraz możliwość dokończenia szkolenia z kolejną grupą.

W przypadku wachań kursu Euro lub wysokiej inflacji organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny szkolenia.


Organizator zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pomocy potrzebnych do nauki podczas szkolenia.

W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach.

Zgodnie z art.27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie mailowej. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.


W czasie Pandemii COVID 19 uczestnicy przyjeżdżający na kurs Oświadczają, że:

w okresie ostatnich 10 dni nie mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono  zakażenie wirusem SARS CoV-2.

Dziecko/podopieczny lub ktoś z domowników nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)/izolacją.

Obecnie nie występują u uczestnika lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, zaburzenia węchu, smaku i inne nietypowe)

Uczestnik w czasie trwania kursu zobowiązuje się do:

– samodzielnego pomiaru temperatury termometrem umieszczonym na Sali, 

– wypełniania (codziennie rano po wejściu na salę) ankiety aktualizacyjnej z pomiarami 

– pozostawienia wypełnionej ankiety ostatniego dnia kursu na Sali

– w przypadku wskazania podczas pomiaru temperatury powyżej 38 natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie organizatora lub instruktora na kursie

Serwis Ortokursy zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, które zapisały się na naszą listę mailingową lub na szkolenie.

Niezapowiedziane wiadomości to informacje o nowych szkoleniach uruchomieniu nowych grup, informacje organizacyjne (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne – dotyczące rozszerzenia naszej działalności.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Biorąc udział w kursie uczestnik zgadza się na publikacje wizerunku na stronach organizatora i w serwisach

W przypadku chęci złożenia reklamacji:

prosimy o wysłanie emaila na adres info@ortokursy.pl
reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

Kontakt

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanialub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.

  • info@ortokursy.pl
  • +48 509 464 984