Kursy finansowane ze środków UE

Poznaj program

Firma Tomasz Wroński Szkolenia realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Doskonalenie zawodowe fizjoterapeutów – wysokiej jakości, nowoczesne kursy doskonalące”, nr projektu POWR.05.04.00-00-0102/16-00 ŁĄCZNY BUDŻET PROJEKTU WYNOSI 965 500 zł DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYNOSI 813 723,40 zł DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WYNOSI 122 811,60 zł WKŁAD WŁASNY REALIZATORA PROJEKTU WYNOSI 28 965 zł Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji i kwalifikacji fizjoterapeutów W ramach PROJEKTU proponujemy fizjoterapeutom (zatrudnionym tylko w placówkach mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia) darmowe kursy w dwóch tematach: W projekcie organizowane będą nieodpłatne, wysokiej jakości kursy oparte na EBM – realizowane w oparciu o programy opracowane przez zespół ekspertów. Nabycie kwalifikacji potwierdzone będzie certyfikatem wydanym po zaliczeniu egzaminu końcowego przed zespołem egzaminacyjnym. Kursy realizowane będą w: Warszawie, Bydgoszczy, Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie i Szczecinie ale udział będą mogli wziąć fizjoterapeuci z każdego regionu w Polsce. Uwaga! Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie Zintegrowane Metody Fizjoterapii lub Screening medyczny. 1-dniowy KURS „Screening medyczny w fizjoterapii” w Warszawie, Krakowie, Gdańsku. Łącznie 6 kursów dla 144 fizjoterapeutów, z tego min. 85% podniesie swoje kompetencje. 6-dniowy (podzielony na 3-dniowe części) KURS „Zintegrowane metody fizjoterapii” realizowany w w Warszawie: 4 kursy oraz po 1 lub 2 kursy w Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Wrocławiu, Rzeszowie, Szczecinie. Łącznie 14 kursów dla 336 fizjoterapeutów, z tego min. 85% podniesie swoje kompetencje. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji i kwalifikacji fizjoterapeutów poprzez udział w kursach doskonalących nakierowanych na nabycie umiejętności niezbędnych do prawidłowego diagnozowania a następnie rehabilitowania osób ze schorzeniami układu kostno-mięśniowo-stawowego, które stanowią istotny problem epidemiologiczny w kraju, wiążący się także z aktualnym stanem demograficznym (starzenie się społeczeństwa). Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER określonego dla V osi priorytetowej – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Cel szczegółowy 4 – Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju i celu tematycznego 10 gdyż stanowią inwestycję w kształcenie służące zdobywaniu umiejętności.

FITS
FITS

Diagnostyka i terapia skoliozy wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Czytaj więcej
ESP Muscle Balance and Sport Training – kolano

Prewencja i rehabilitacja urazów stawu kolanowego

Czytaj więcej
OMPT

OMT, czyli program Ortopedycznej Terapii Manualnej z akredytacją IFOMPT, jest międzynarodowym programem szkoleniowym dla fizjoterapeutów.

Czytaj więcej

Zapisz się

Masz pytania?

Przeczytaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się mailowo bądź telefonicznie.